Reparatievoorwaarden Corona Beeldtechniek

1          Definities

1.1       In deze algemene reparatievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt Corona Beeldtechniek V.O.F. als “CORONA” aangeduid en haar contractspartij als “Opdrachtgever”

1.2       In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon die met CORONA in een contractuele relatie staat of komt te staan.

Artikel: het te repareren apparaat (niet-limitatief: objectief, (video)camera, audio-apparaat, navigatie-systeem of projector) inclusief de eventueel meegeleverde randapparatuur en toebehoren.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen CORONA en Opdrachtgever met betrekking tot inspectie of reparatie.

Reparatieopdracht: de opdracht aan CORONA om het gemelde defect of defecten te verhelpen. De opdracht vangt aan bij achterlating of toezending van het Artikel. Hieronder vallen alle binnen redelijkheid grenzende werkzaamheden die CORONA nodig acht om het defect te verhelpen.

Reparatietermijn: dit betreft de periode van ontvangst van het Artikel tot het moment waarop het Artikel is hersteld en dit is gemeld aan Opdrachtgever door CORONA.

Onderzoekskosten: kosten die CORONA maakt tijdens de inspectie van het Artikel.

2          Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtgever en CORONA te sluiten reparatieopdrachten, alsmede op alle overeenkomsten en werkzaamheden die daaruit voortvloeien.

2.2       Deze voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van de door CORONA ingeschakelde derde(n).

2.3       Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

3          Totstandkoming Overeenkomst

3.1       Een Overeenkomst komt tot stand zodra CORONA het ter reparatie aangeboden Artikel fysiek heeft ontvangen en geaccepteerd. Opdrachtgever geeft aan CORONA de opdracht het toestel te onderzoeken en zo mogelijk te herstellen. Acceptatie vindt plaats nadat het in ontvangst genomen Artikel is gecontroleerd en administratief is verwerkt.

4          Verplichtingen Opdrachtgever

4.1       Opdrachtgever dient bij het indienen van een Artikel de volgende gegevens te verstrekken:
a) het merk en type apparaat;
b) een duidelijke omschrijving van het defect;
c) de meeverzonden randapparatuur en toebehoren;
d) of men aan reparatie vooraf een prijsopgave wenst;
e) of men na reparatie het Artikel komt afhalen of dat CORONA het Artikel dient te verzenden;
c) NAW- en/of KVK gegevens aangevuld met e-mailadres en telefoonnummer;

4.2       Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de deugdelijke verpakking van het Artikel en het vervoer van het Artikel naar de CORONA vestiging. CORONA is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen tijdens het transport.

4.3       Gezien de kwetsbaarheid van de Artikelen, dienen deze bij verzending gewikkeld te worden in een stoot-absorberend materiaal zoals bubbelplastic. Het pakket dient voldoende opgevuld te worden met bijvoorbeeld krantenproppen. CORONA verwijst voor meer informatie naar de inpakinstructies zoals gepubliceerd op haar website.


5          Prijsopgave en onderzoekskosten

5.1       Opdrachtgever heeft de mogelijkheid bij het indienen van een Artikel te kiezen voor een prijsopgave. Vanaf het door Opdrachtgever opgegeven bedrag zal CORONA na inspectie van het Artikel eerst een prijsopgave aan Opdrachtgever voorleggen alvorens wordt begonnen met de reparatie van het Artikel.

5.2       Door CORONA verstrekte prijsopgaven zijn altijd onder uitdrukkelijk voorbehoud van op het moment van onderzoek niet constateerbare gebreken en onder voorbehoud van het (nog) leverbaar zijn van de voor de reparatie benodigde onderdelen en de mogelijke prijsverhoging daarvan.

5.3       Tenzij anders vermeld op de prijsopgave is de prijsopgave geldig tot een maand na afgifte, mits het Artikel op dat moment nog niet terug in het bezit van de opdrachtgever is.

5.4       Zodra een defect Artikel na weigering van de verstrekte prijsopgave weer in het bezit komt van Opdrachtgever is de eerder verstrekte prijsopgave ongeldig geworden, ook wanneer zulks binnen een kortere termijn dan een maand gebeurt.

5.5       Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de verstrekte prijsopgave en daarbij het defecte Artikel ongerepareerd terug wenst te ontvangen is CORONA gerechtigd onderzoekskosten in rekening te brengen welke bij vooruitbetaling verschuldigd zijn. De onderzoekskosten bedragen €48,- inclusief BTW tenzij Opdrachtgever professionele apparatuur ter reparatie aanbiedt of in het geval een fabrikant, importeur of andere derde een hoger bedrag in rekening brengt aan onderzoek en/of verzendkosten. Deze bedragen worden op aanvraag verstrekt.

5.6       Indien Opdrachtgever afstand doet van het defecte Artikel en het in volledige onbezwaarde eigendom overdraagt aan CORONA zijn er, mits deze keuzemogelijkheid op de aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke prijsopgave vermeld is, geen onderzoekskosten verschuldigd.


6          Reparatietermijn

6.1       De voor een defect Artikel geldende reparatietermijn is seizoens- en merkafhankelijk. Diverse factoren en omstandigheden kunnen hierbij een rol spelen, onder andere de leverbaarheid van de voor de reparatie benodigde onderdelen. Door CORONA gemaakte en aan Opdrachtgever medegedeelde inschattingen over een gereeddatum zijn altijd bij benadering en derhalve nimmer bindend.


7          Reparatie

7.1       Bij een reparatie gaat CORONA te allen tijde uit van de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte klachten en defecten. Indien CORONA tijdens de reparatie of inspectie op andere defecten stuit, zullen deze schriftelijk dan wel mondeling aan de Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

7.2       CORONA voert reparaties uit zolang zij deze als haalbaar of zinvol acht. Een reparatie wordt niet haalbaar of zinvol geacht indien naar het oordeel van CORONA:

  1. de benodigde onderdelen niet meer leverbaar zijn;
  2. het een Artikel betreft waarvoor CORONA geen reparaties verricht;
  3. het Artikel technisch niet of niet goed te herstellen is;
  4. CORONA niet kan voldoen aan de Reparatieopdracht door externe omstandigheden zoals onder andere maar niet beperkt tot: het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen en/of onderdelen, wegblokkades, stakingen en import- of handelsbeperkingen.

In bovenstaande gevallen behoudt CORONA zich het recht de Reparatieopdracht te weigeren en/of het defecte Artikel na inspectie ongerepareerd aan Opdrachtgever te retourneren.

7.3       In sommige gevallen is het noodzakelijk een Artikel door te zenden naar fabrikant, importeur of andere derde. Opdrachtgever machtigt CORONA uitdrukkelijk om in voorkomend geval het Artikel door te (doen) zenden. Opdrachtgever is bekend dat hierdoor de reparatie vertraging kan oplopen. Indien deze vertraging naar het oordeel van CORONA aanzienlijk is te achten, ontvangt Opdrachtgever hieromtrent nader bericht.

7.4       Het annuleren door Opdrachtgever van de Reparatieopdracht is slechts mogelijk voor zover de reparatiewerkzaamheden nog niet zijn aangevangen. Bij annulering worden altijd onderzoekskosten in rekening gebracht, te verhogen met de kosten voor onder andere reeds bestelde onderdelen. Indien een Artikel is doorgezonden naar een derde zoals een fabrikant of importeur, beslist de desbetreffende derde of annulering nog mogelijk is. In geval van annulering zullen alle onderzoekskosten, verzendkosten en overige kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.5       Opdrachtgever doet expliciet afstand van alle vervangen en defecte onderdelen, deze worden eigendom van CORONA en zullen niet aan Opdrachtgever worden geretourneerd.


8
          Reparatiekosten en niet-afhalen

8.1       Zodra de reparatie is uitgevoerd en het Artikel gereed is, wordt de Opdrachtgever hiervan, tenzij anders overeengekomen, schriftelijk in kennis gesteld.

8.2       Opdachtgever verplicht zich het gereed zijnde Artikel zo spoedig mogelijk na gereedmelding af te halen of te laten bezorgen, hetgeen mogelijk is nadat Opdrachtgever de reparatiekosten heeft voldaan.

8.3       Indien om welke reden dan ook een Artikel niet is afgehaald of kan worden bezorgd binnen 12 (twaalf) maanden gerekend vanaf de datum van de herstelwerkbon en CORONA driemaal getracht heeft Opdrachtgever ertoe te bewegen tot betaling over te gaan, zal het Artikel worden beschouwd als door Opdrachtgever te zijn afgestaan en wordt het Artikel onbezwaard eigendom van CORONA. CORONA heeft dan het recht het Artikel te verkopen teneinde de door CORONA gemaakte kosten vergoed te krijgen. Opdrachtgever vrijwaart CORONA voor elke aanspraak door hem of door derden op het betreffende Artikel.


9
          Facturatie en Betaling

9.1       Tenzij levering op rekening is overeengekomen zijn reparaties uitsluitend à contant.

9.2       Facturen voor levering en/of diensten op rekening dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.

9.3       Betalingen kunnen worden voldaan op de plaats van vestiging van CORONA of op een door CORONA aangewezen bankrekening.

9.4       Bij het niet betalen van een factuur op de vervaldag, zal het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van €50,- inclusief BTW. Daarenboven zal de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de vervaldag. Wanbetaling verleent CORONA van rechtswege het recht over te gaan tot onmiddelijke ontbinding van alle lopende Reparatieopdrachten, zonder enig recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever maar onder voorbehoud voor CORONA de eventuele aldus geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

9.5       Ingeval van hoge reparatiekosten en reparatiekosten welke de waarde van het te repareren Artikel benaderen of overtreffen zal vooraf door de Opdrachtgever een aanbetaling moeten worden gedaan. Het bedrag bedraagt maximaal 50% van de reparatiekosten met een minimum van €50,- inclusief BTW.


10
        Verzending na reparatie

10.1     Nadat betaling heeft plaatsgevonden zal CORONA het herstelde Artikel zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever retourneren op het door Opdrachtgever opgegeven bestemmingsadres tenzij Opdrachtgever ervoor heeft gekozen het Artikel zelf af te komen halen.

10.2     Verzending van het gerepareerde Artikel geschiedt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever. CORONA is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen tijdens het transport.

10.3     Verzendkosten voor het verzenden zijn afhankelijk van het gewicht en omvang van het pakket.


11
        Garantie

11.1     Op de verrichte werkzaamheden van CORONA wordt een garantie van minimaal 3 maanden gegeven. De garantietermijn verschilt per reparatie en wordt aan Opdrachtgever op aanvraag schriftelijk medegedeeld. De garantietermijn geldt vanaf de datum van in kennisstelling van de Opdrachtgever van het gereed zijn van het Artikel.

11.2     Er wordt geen garantie gegeven op batterij- en vochtschadereparaties, (lithium-cel)-batterijen en lampen.

11.3     Aanspraken op garantie zijn ter beoordeling van de technische dienst van CORONA en dienen altijd te worden vergezeld met de reparatiebon en geldig bewijs van betaling.

11.4     Indien een gerepareerd toestel binnen de garantietermijn opnieuw ter reparatie wordt aangeboden en het defect blijkt niet onder de garantie op de eerder uitgevoerde werkzaamheden aan het Artikel te vallen, dan kan vooraf een prijsopgave van de reparatiekosten worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de daarop vermelde kosten voor herstel kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht.


1
2        Aansprakelijkheid

12.1     CORONA is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van CORONA. In geen enkel geval is CORONA aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade welke is veroorzaakt door of verband houdt met de Reparatieopdracht of de reparatietermijn.

12.2     CORONA is niet aansprakelijk voor schade aan lichtgevoelig materiaal en andere mogelijke informatiedragers waarop werken zijn opgeslagen of opgenomen.

12.3     Bij schade die ontstaat door toedoen van een derde, is CORONA nimmer verplicht om een vergoeding te betalen aan Opdrachtgever die hoger is dan dat CORONA zelf vergoedt krijgt van de betreffende derde.

12.4     Opdrachtgever kan zich na reparatie niet beroepen op zijn eigendomsrecht met betrekking tot meegestuurde randapparatuur als deze niet of onvolledig zijn vermeld bij het indienen van het Artikel.


1
3        Toepasselijk recht

13.1      Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2      In het geval van een geschil zal eerst worden getracht tot een minnelijke oplossing te komen. Mocht deze niet worden bereikt dan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.


Contact

CORONA BEELDTECHNIEK
Xenonstraat 82
1362 GH ALMERE
Nederland

T: 036 546 9565
E: service@coronabeeldtechniek.nl
W: www.coronabeeldtechniek.nl
KVK: 32054558

Reparatie Aanmelden

Hoe werkt het?

*Stuur uw batterij/accu/netsnoer en eventueel lens mee.

Customer Order Form

Enter information about your order using the form below.
Voor- en achternaam:
E-mail:
Op dit e-mailadres ontvangt u het ordernummer en verdere instructies.
Aanvullende informatie::
Telefoon nummer:
Straatnaam en nr.:
Postcode:
Plaats:
Merk:
Model:
Omschrijf duidelijk het defect:
Ik stuur mee:
Aan reparatie vooraf:
Euro (indien wel prijsopgave):
Na reparatie:

Let op: nadat u op ‘reparatie aanmelden’ heeft geklikt ontvangt u een e-mail bericht met uw ordernummer en verdere instructies (kijk ook in de spam-email).